(Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 12:10)

Chiều ngày 16/10/2019, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn, Kế hoạch số 175-KH/ĐU ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Công ty và các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Văn Phú – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Sáu phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Trưởng, phó Phòng Công ty, Giám đốc, phó Giám đốc, Bí thư và phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty và Bí thư Chi đoàn thanh niên.

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sáu phó Bí thư Đảng ủy đã quán triệt các nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn, Kế hoạch số 175-KH/ĐU ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Công ty về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Thông qua Đại hội Đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Việc xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Đại hội Đảng bộ các cấp tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy cũng hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Về thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp: đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày, hoàn thành trước 30-9-2020.

 

Để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong Công ty quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Thị uỷ, Kế hoạch số 175-KH/ĐU ngày 10/10/2019 của Đảng ủy và các văn bản hướng dẫn; xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình đúng yêu cầu, nội dung chỉ thị, kế hoạch đề ra; cấp ủy các cấp thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo và theo dõi đại hội đảng bộ, chi bộ cấp dưới. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sáu phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; vừa đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương. Do đó ngay sau hội nghị, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Thị uỷ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Việc quán triệt phải đáp ứng được yêu cầu tất cả cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững để thực hiện, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần căn cứ vào đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu mà Chỉ thị và Kế hoạch đã đề ra. Tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội Đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy trình, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy nhằm xây dựng ban chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị ủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.


Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Đảng ủy
  
Các tin khác:
  [27-05-2016] Chi bộ văn phòng Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định: Từ những việc làm thiết thực
  [27-05-2015] Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020
Từ ngày: Đến ngày:
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               8
   Tổng số lượt truy cập: 614856
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com